1. Home
 2. Moduł 4 – Upodmiotowienie osób z niepełnosprawnościami / defaworyzowanych
 3. Treści szkoleniowe
 4. 4.1 Koncepcja i strategie motywacyjne

4.1 Koncepcja i strategie motywacyjne

Motywacja jest warunkiem, który aktywizuje i podtrzymuje zachowanie w kierunku osiągnięcia celu. Ma ona kluczowe znaczenie dla uczenia się i osiągania celów przez całe życie w środowisku nieformalnym i poza formalnym oraz w formalnym środowisku uczenia się. Osoby, które są zmotywowane, zazwyczaj angażują się i utrzymują zainteresowanie dłużej, mają lepsze wyniki w nauce oraz osiągają lepsze wyniki niż inni.

Podkreślają to kluczowe wnioski z wielu badań i opracowań na temat motywacji:

 • Ludzie na ogół są motywowani do rozwijania kompetencji i rozwiązywania problemów poprzez nagrody i kary, ale często mają wewnętrzne powody do nauki, które mogą być silniejsze.
 • Słuchacze mają tendencję do intensywnego uczenia się, gdy stają przed wyzwaniem (ani zbyt łatwym, ani zbyt frustrującym) i gdy dostrzegają wartość i użyteczność tego, czego się uczą.
 • Dorośli, którzy koncentrują się głównie na własnych osiągnięciach (np. zdobywaniu uznania lub unikaniu negatywnych osądów), są mniej skłonni do szukania wyzwań i wytrwania niż ci, którzy koncentrują się na samym uczeniu się.
 • Słuchacze, którzy koncentrują się na uczeniu się, a nie na wynikach, lub którzy mają wewnętrzną motywację do nauki, mają tendencję do wyznaczania sobie celów i dążenia do zwiększania swoich kompetencji.
 • Nauczyciele i trenerzy mogą skutecznie zachęcać uczących się do koncentrowania się na nauce, a nie na wynikach, pomagając im w rozwijaniu orientacji na naukę.

Jeśli słuchacze są zmotywowani, nawet z doskonałym planem lekcji, nie będą się uczyć! Dlatego też trenerzy wyposażenie są we wszystko, co trzeba zrobić, aby zastosować strategie motywacyjne podczas zajęć. Sposób prowadzenia kursu jest ważny, podobnie jak treści i forma zajęć.

Poniżej kilka zalecanych strategii mających na celu wzmocnienie motywacji uczniów:

 1. Promowanie podejścia nastawionego na ciągły rozwój zamiast podejścia stałego: w podejściu stałym ludzie wierzą, że ich cechy są stałymi cechami i dlatego nie mogą się zmienić, w podejściu nastawionym na ciągły rozwój ludzie mają podstawowe przekonanie, że ich nauka i inteligencja mogą się rozwijać wraz z czasem i doświadczeniem (sprawdź 25 sposobów praktykowania podejścia nastawionego na rozwój: https://www.teachthought.com/learning/25-simple-ways-develop-growth-mindset/).
 2. Rozwijanie znaczących i pełnych szacunku relacji z słuchaczami.
 3. Stworzenie społeczności słuchaczy w klasie.
 4. Ustalenie wysokich oczekiwań i wyznaczenie jasnych celów.
 5. Demonstrowanie inspiracyjnej postawy.

Stategie angażowania i motywowania uczniów oraz wskazówki (wideo na YouTube)

Motywowanie dorosłych słuchaczy (wideo na YouTube)

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?