SILVER+ - Silver economy as a new pathway to foster entrepreneurship and facilitate the disabled persons’ insertion and reinsertion in labour market

Numer projektu: 2018-1-FR01-KA204-047742
Czas trwania: 01.10.2018 – 30.09.2020

Wydarzenia upowszechniające:
Jedno lokalne wydarzenie w każdym kraju partnerskim pod koniec realizacji projektu

Rezultaty Projektu

Kontekst Projektu

Szybkie starzenie się społeczeństwa jest jednym z głównych czynników determinujących przyszły rozwój gospodarczy Europy i świata. Długość życia gwałtownie wzrosła, również u osób dotkniętych niepełnosprawnością, co stwarza wyzwanie społeczne, ale także dużą szansę na wzrost gospodarczy i zatrudnienie w ramach tzw. „srebrnej gospodarki.” Osoby starsze, dzięki swojemu bagażu doświadczeń, mogą przyczynić się do rozwoju społeczeństwa, jednocześnie aktywnie żyć. Dotyczy to również osób niepełnosprawnych, którzy w niektórych krajach Europy mają możliwość w wieku około 60 lat pobierać minimalną emeryturę. Niestety w większości przypadków nie zapewnia ona wystarczających dochodów i środków na własne utrzymanie, czy opiekę zdrowotną. W związku z tym, niezbędne staje się stworzenie mechanizmów zachęcających i umożliwiających takim osobom pozostanie jak najdłużej w środowisku pracy.

Wydarzenia szkoleniowe:
Krótkoterminowa mobilność personelu w celach szkoleniowych
Po ukończeniu szkolenia pracowników i ukończeniu kursu e-learningowego, odbędą się lokalne wydarzenia szkoleniowe w każdym kraju partnerskim, które będą skierowane do pracowników socjalnych oraz nauczycieli osób dorosłych.

Partnerstwo Projektowe

Założenia Projektu

Kontakt

I.R.I.P.S. (Institut Régional d’Insertion Professionnelle et Sociale), Korsyka, Francja